poznaj SFPK

Obowiązki OB

Obowiązki Ostatecznego Beneficjenta w związku z korzystaniem ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE.

ZAKRES I. Pomoc de minimis.

Poręczenie w ramach projektu JEREMIE oznacza dla przedsiębiorców wsparcie na zasadach de minimis. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.) Przy udzielaniu poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE Fundusz wystawia dla przedsiębiorcy zaświadczenie o pomocy de minimis.

WAŻNE! W przypadku ubiegania się w przyszłości o środki pochodzące z UE (dotacja, ulgi, itp.) przedsiębiorca zobowiązany do przedstawiania powyższego zaświadczenia w celu zapewnienia NIENAKŁADANIA SIĘ DOFINANSOWANIA oraz NIEPRZEKROCZENIA STOSOWNYCH LIMITÓW (okres 3 lat oraz 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku branży transportowej).

ZAKRES II. Przeznaczenie kredytu.

Kredyt poręczany przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w ramach Inicjatywy JEREMIE może być przeznaczony na:

  • Finansowanie inwestycji polegających m.in. zakupie,  budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-handlowych.
  • Tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
  • Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym zakup środków transportu.
  • Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju.

Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę innych kredytów lub spłatę zobowiązań publiczno – prawnych.

ZAKRES III. Informacja i promocja.

Przedsiębiorca który otrzymał wsparcie w postaci poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE zobowiązany jest do prowadzenia działań informacyjnych o pochodzeniu wsparcia z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz przekazywania informacji na temat Operacji i Programu.

Należy informować naklejką o pochodzeniu wsparcia

 

NAKLEJKA POWINNA BYĆ CZYTELNA I
UMIESZCZONA W WIDOCZNYM MIEJSCU.

ZAKRES IV. Archiwizacja dokumentów.

Przedsiębiorca  zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z zawarciem i wykonaniem przedmiotowej umowy poręczenia przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy poręczenia w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 

ZAKRES V. Nakładanie pomocy.

Przedsiębiorca składa oświadczenie, że nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznawanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Należy bezwzględnie wykluczyć możliwość nałożenia się środków uzyskanych dzięki poręczeniu SFPK w ramach projektu JEREMIE oraz środków pochodzących z innych programów UE na ten sam cel.

 

Więcej informacji: www.jeremie.pl oraz www.wrpo.wielkopolskie.pl