poznaj SFPK

Warunki

Kwalifikacja przedsiębiorcy do projektu JEREMIE:

  • nie może być w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych

- przedsiębiorstwo uznaje się za zagrożone lub w trudnej sytuacji ekonomicznej, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli, akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

  • nie może ciążyć na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem
  • musi być osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego
  • musi posiadać statut mikro małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE)

- Mikro (MR) przedsiębiorca to taki, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz osiąga obrót roczny nieprzekraczający 2 milionów EUR lub wykazuje się sumą bilansową nie wyższą od tej kwoty.
- Mały (MŁ) przedsiębiorca to taki, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz osiąga obrót roczny nieprzekraczający 10 milionów EUR lub wykazuje się sumą bilansową nie wyższą od tej kwoty i nie jest MR.
- Średni (MŚ) przedsiębiorca to taki, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz osiąga obrót roczny nieprzekraczający 50 milionów EUR lub wykazuje się sumą bilansową nieprzekraczającą 43 milionów EUR i nie jest MR lub MŁ.

  • nie może być wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji

- Wykluczone są sektory: rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowych produktów rolnych oraz ich przetwarzania i wprowadzania na rynek, węglowo – wydobywczy oraz transportu drogowego (jednakże tylko i wyłączenie w przypadku przeznaczenia kredytu na zakup środka transportu).

  • nie może przekraczać określonych pułapów uzyskanej pomocy de minimis

- Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw nie może przekroczyć 200 000 EUR na przestrzeni 3 lat. Wyjątkiem jest sektor transportu drogowego - 100 000 EUR.