Poznaj SFPK Sp. z o.o. - page 16

Fundusz swoją działalnością nie tylko propaguje inicjatywy gospodarcze, ale wychodzi z pomocą w po-
szukiwaniu środków finansowych. Wysoko należy ocenić propagatorską i pomocową działalność, która
wskazuje na nowatorskie rozwiązania. Zadowolenie uczestników wspólnych inicjatyw, świadczy o dużym
uznaniu i znaczeniu SFPK Sp. z o.o.
Jan Grzesiek, Prezes Zarządu BS w Jarocinie
Wieloletnia współpraca PKO Banku Polskiego z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych
w Gostyniu ma znaczący wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Ogromnie doceniam otwartość
Funduszu na wspólne inicjatywy oraz determinację w rozwój pomocy oferowanej przedsiębiorcom.
Zaanagżowanie pracowników zarówno Funduszu jak i Banku przyczyniło się do zadowolenia wspólnych
już teraz Klientów. Satysfakcja z dotychczasowej współpracy i osiągniętych wyników daje perspektywy
dalszego rozwoju biznesu.
Tomasz Frąckowiak, Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO BP w Poznaniu
SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu od lat plasuje się w czołówce najlepszych funduszy poręczeniowych z udziałem
kapitałowym BGK. Prowadzona przez Fundusz działalność przełożyła się na udzielenie wsparcia dla
kilku tysięcy przedsiębiorców, poprzez zabezpieczenie finansowania ich działalności gospodarczej. Firma
z sukcesem sięga po instrumenty finansowe ze środków unijnych, dzięki którym ma możliwość prowadze-
nia coraz większej akcji poręczeniowej i budowania silnej pozycji w regionie, jako instytucji wspierającej
rozwój przedsiębiorczosci. Gratuluję Zarządowi osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów przy wypełnianiu
misji wspierania rozwoju MŚP.
Robert Koziński, Zastępca Dyrektora Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK
Cenię Fundusz za umiejętność słuchania głosu lokalnych przedsiębiorców oraz dostosowanie oferty do
zmieniających się warunków rynkowych. Dodatkowym atutem są nieskomplikowane procedury i profe-
sjonalne doradztwo.
Tomasz Łasowski, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu dał się poznać jako profesjonalny i wiarygo-
dny partner biznesowy. Dzięki naszej wspólnej kooperacji skutecznie wspieramy rozwój przedsiębiorców.
Najważniejsze jest jednak to, że to przedsiębiorcy - beneficjenci poręczeń w coraz większym stopniu do-
ceniają formułę poręczeń udzielanych przez Fundusz jako atrakcyjną alternatywę dla angażowania wła-
snego majątku na rzecz zabezpieczenia spłaty zaciąganego zobowiązania kredytowego.
Paweł Frąckowiak, Dyrektor Oddziału PKO BP w Kościanie
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20
Powered by FlippingBook