POSTĘPOWANIE

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Informujemy, że Aneta Karkosz w wyniku postępowania kwalifikacyjnego została wyłoniona do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

 

 

Rada Nadzorcza Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu.

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić kandydat spełniający łącznie następujące kryteria:

1.1.   posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, zarządzanie, finanse, bankowość) lub wykształcenie uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

1.2.   posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

1.3.   posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

1.4.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

1.5.   nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, chyba, że upłynął już piąty rok od uprawomocnienia wyroku skazującego i co najmniej 3 lata od dnia zakończenia okresu odbywania kary, chyba że właściwy sąd zwolnił go z zakazu,

1.6.   nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

2. Dodatkowo kandydat musi spełniać łącznie następujące dodatkowe warunki:

2.1.   nie pełni funkcji społecznego współpracownika ani nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub w biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2.2.   nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

2.3.   nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2.4.   nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w zakładowej organizacji związkowej spółki grupy kapitałowej,

2.5.   jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki.

 

3. Kandydat składa następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu:

3.1.  list motywacyjny i CV własnoręcznie podpisane,

3.2.  pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu,

3.3.  dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,

3.4.  świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt 1.2, 1.3,

3.5.  oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w pkt 1.4, 1.5, 1.6,

3.6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu,

3.7.  oświadczenia kandydata o spełnieniu dodatkowych warunków określonych w pkt 2.1-2.5

3.8.  inne dokumenty według uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje bądź umiejętności.

4. Szczegółowe informacje zostały ujęte w Regulaminie postępowania dostępnym na stronie www.fundusz.gostyn.pl/postepowanie.html

 

Dokumenty wymienione w pkt 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 powinny być przedłożone w oryginale i być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dokumenty wymienione w pkt 3.3, 3.4, 3.8 mogą być przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w tym przypadku niezbędne jest przedłożenie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Wzór oświadczeń został zamieszony na stronie www.fundusz.gostyn.pl/postepowanie.html

Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur nie jest dopuszczalne składanie jakichkolwiek dalszych dokumentów, jeżeli Rada Nadzorcza nie zażąda ich przedstawienia.

Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu – ul. Rynek 6, 63-800 Gostyń „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu- Nie otwierać". Zgłoszenia należy składać do dnia 05.04.2019 r. do godz. 10:00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną zniszczone.

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]